Algemene voorwaarden

Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Diëtist: Persoon die met goed gevolg de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond en geregistreerd is in het kwaliteitsregister waaruit blijkt dat zij beschikt over actuele kennis en ervaring. Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen. Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend Dieetbehandeling: Geheel van activiteiten (waaronder voedings- en dieetadvies) dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres, Dieetbehandeling. 1 Algemeen De algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke samenwerking tussen Diëtist en Cliënt betreffende de behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. De Diëtist geeft een Dieetbehandeling aan de cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt op de hoogte gesteld. 2 Basis De diëtist handelt meestal op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van de behandeling als de Cliënt hiervoor toestemming geeft. Wanneer een Cliënt zonder verwijzing komt wordt verplicht voorafgaand aan de behandeling een screening uitgevoerd van vijftien minuten door de Diëtist. 3 Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt Binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om de kosten voor desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzegging van gemaakte afspraken dient persoonlijk of via de telefoon (evt. als voicemail ingesproken) of via de e-mail gedaan te worden. Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen. Hiervoor rekenen we een NoShow tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 4 Vergoedingen en tariefstelling Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie klokuren per kalenderjaar dat overeenkomt met vier tot zes consulten. Vergoeding van dieetadvisering valt in 2019 onder het eigen risico. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk extra uren vergoed te krijgen in de aanvullende polis. Dieetbehandeling wordt volledig vergoed als een Dieetbehandeling volgt bij de volgende ziektebeelden: • Diabetes mellitus; • COPD; • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten (bijv. >10% risico op hart- en vaatziekten en/of een eerder (doorgemaakte) hart en/of vaatziekte. Daarnaast wordt de dieetbehandeling tevens volledig vergoed als een Cliënt voor de verwijsdiagnose door meerdere zorgverleners vanuit een eerstelijnssamenwerkingsverband wordt begeleid. Dit laatste wordt ketenzorg genoemd. Als tarief wordt de door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. Als dit tarief er niet is, of na overschrijding van de drie klokuren uit de basisverzekering wordt per kwartier €15,00 per kwartier in rekening gebracht en bij een huisbezoek een toeslag van €10,00. Dit is het tarief dat door de grootste zorgverzekeraars wordt gehanteerd. tarieven tarievendeel2 De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier
is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. 5 Betaling en declaraties De diëtist stuurt wekelijks een overzicht van de declaraties naar de zorgverzekeraar. Deze verhaalt indien nodig een deel van de kosten op de Cliënt. Indien declaratie niet mogelijk is ontvangt de Cliënt een factuur. Deze factuur zal de cliënt afhankelijk van de verzekering de Cliënt zelf kunnen declareren bij zijn/haar verzekeraar. 123voedingsadvies.com hanteert, bij een factuur voor de Cliënt, een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling in gestelde periode. Zolang de Cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van betreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden verstaan: kosten voor een incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Na de veertien dagen na factuurdatum wordt een eerste herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering wordt de nota verhoogd met €10,00 herinneringskosten en bij een derde betalingsherinnering nogmaals met €15,00. Indien na deze betalingsherinnering door de cliënt nog niet tot betaling wordt overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld. Tussen elke herinnering zit veertien dagen tijd om de betaling bij 123voedingsadvies.com binnen te laten zijn. 6 Verschuldigdheid Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is, zijn de agenda en de administratie bepalend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 7 Aansprakelijkheid Het advies van de Diëtist is naar zijn aard, resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. 8 Klachtrecht Ben je niet tevreden over de behandeling? Misschien is het mogelijk om samen eruit te komen als je aangeeft waarover je niet tevreden bent of wat je graag anders ziet. Geef dit aan zodat hiervoor een afspraak kunnen maken om een oplossing te zoeken. Mochten we er niet samen uit komen is het mogelijk een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl en info@klachtenloket.nl . 9 Privacy Bij 123voedingsadvies.com wordt gehandeld conform de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet staan regels hoe er om wordt gegaan met privé- en persoonsgegevens. 10 Wijziging Algemene voorwaarden en tarieven 123voedingsadvies.com heeft het recht de algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen per één januari van elk nieuw kalenderjaar. Op dat moment worden de tarieven aangepast aan de nieuwe vastgestelde tarieven van de zorgverzekeraars. Hierop zijn de standaardtarieven en de uittoeslag voor huisbezoek afgestemd. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kun je kosteloos verkrijgen bij de Diëtist. 11 Website De informatie op de website van 123voedingsadvies.com wordt met voortdurende zorg en aandacht opgezet en onderhouden. Echter is het ook mogelijk dat fouten kunnen voorkomen. De informatie op de site is informatief en kan niet worden gezien als een advies voor elk individu. Door 123voedingsadvies.com wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit door gebruik van informatie van de website door mogelijk onjuistheid of door het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Tevens wordt er op de website verwezen naar websites die niet worden beheerd door 123voedingsadvies.com. Daarom is het niet mogelijk aansprakelijkheid te garanderen met betrekking tot de inhoud, gebruik en beschikbaarheid van deze websites. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, openbaar maken en het delen van (delen) van de inhoud is op welke manier dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123voedingsadvies.com.
Share