Algemene voorwaarden

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Persoon die met goed gevolg de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond en geregistreerd is in het kwaliteitsregister waaruit blijkt dat zij beschikt over actuele kennis en ervaring.
Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend
Dieetbehandeling: Geheel van activiteiten (waaronder voedings- en dieetadvies) dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres, Dieetbehandeling.

1 Algemeen
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van diëtistenpraktijk 123voedingsadvies.com en  cliënt betreffende de behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. De Diëtist geeft een Dieetbehandeling aan de cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt op de hoogte gesteld.

2 Basis
De diëtist handelt meestal op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van de behandeling als de Cliënt hiervoor toestemming geeft. Wanneer een Cliënt zonder verwijzing komt wordt verplicht voorafgaand aan de behandeling een screening uitgevoerd van vijftien minuten door de Diëtist.

3 Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhindert, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen en/of te verzetten. Dit kan telefonisch, per mail of via de online agenda op onze website.
De geplande tijd van een niet (tijdig) afgezegde afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze kosten kun u niet bij uw ziektekostenverzekeraar terugvragen en zijn dus voor eigen rekening. Bij een verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag gaat de termijn van 24 uur in om 17:00 op de voorlaatste werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17:00 op de voorgaande vrijdag te worden afgezegd.

4 Vergoedingen en tariefstelling
Diëtistenpraktijk 123voedingsadvies.com heeft in 2021 met de meeste zorgverzekeraars een contract. Uitgezonderd: alle ‘labels’ van Caresq: Besured, National Academic, Promoventum, Iptiq, Eucare en Aevitae. Ben je hier verzekerd kun je ook bij ons terecht, maar je verzekering vergoedt een deel van de behandeling, variërend van 60-80%. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de inhoud van zijn/haar verzekeringspolis te kennen en te weten of dieetadvisering vergoedt wordt vanuit de basis, dan wel uit de aanvullende verzekering.

 1. Basisverzekering
  Vanuit de basisverzekering wordt een dieetbehandeling vergoed voor drie klokuren per jaar (4-6 consulten). Let op: een dieetbehandeling wordt wel verrekend met het eigen risico van minimaal €385,00. Dit houdt in dat wanneer u nog niet door uw eigen risico heen bent, de kosten voor uw eigen rekening komen. Uitzondering zijn kinderen tot 18 jaar: zij zijn geen eigen risico verschuldigd. Ook wanneer u behandeld wordt vanuit de ketenzorg is er geen eigen risico verschuldigd. Zie ook onder het kopje ketenzorg.
 2. Aanvullende verzekeringen
  De diëtist wordt in een aantal aanvullende verzekeringen vergoed, variërend van 1-10 uur. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.
 3. Ketenzorg
  Keten zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Diëtistenpraktijk 123voedingsadvies.com neemt deel aan de multidisciplinaire keten van zorg voor de dieetadvisering. Mensen met Diabetes Mellitus, en mensen met COPD of mensen met risico op hart- en vaatziekten (hoog cholesterol, hoge bloeddruk o.a.) en onder behandeling van praktijkondersteuner worden vaak in eze keten behandeld. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u wordt behandeld vanuit de ketenzorg. U betaalt dan geen wettelijk eigen risico. Uw aanspraak op vergoeding vanuit het basispakket/aanvullende verzekering komt te vervallen voor de desbetreffende diagnose.

Als tarief wordt de door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. Als dit tarief er niet is, of na overschrijding van de drie klokuren uit de basisverzekering wordt per kwartier €21,25 per kwartier in rekening gebracht en bij een huisbezoek een toeslag van €18,00.
Deze tarieven worden tevens in rekening gebracht wanneer u uw afspraak niet of niet tijdig heeft geannuleerd.

Voor de meest actuele informatie over onze tarieven, leest u op deze pagina

Consulttarief

Eerste consult
Contact: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift 30 minuten

€127,50

Vervolgconsult 

contact 30 minuten

€42,50

Vervolgconsult lang

contact 45 minuten

€63,75
screening directe toegankelijkheid (zonder verwijzing van een arts)€21,25
Toeslag bij huisbezoek€18,00
NoShow tarief€20,00 per 15 minuten geplande tijd

Toelichting behandeltijd:
De behandeltijd bestaat uit twee componenten die samen de behandeling vormen:

 1. Contacttijd: tijd waarbij de cliënt aanwezig is
 2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteed aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt meestal niet bij aanwezig. 

De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
 2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier

is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

5 Betaling en declaraties
De diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties naar de zorgverzekeraar. Deze verhaalt indien nodig een deel van de kosten op de Cliënt. Indien declaratie niet mogelijk is ontvangt de Cliënt een factuur. Deze factuur zal de cliënt afhankelijk van de verzekering de Cliënt zelf kunnen declareren bij zijn/haar verzekeraar. 
Het niet of gedeeltelijk vergoeden van de kosten van de dieetadvisering door de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent, schort de betalingsplicht niet op. 

123voedingsadvies.com hanteert, bij een factuur voor de Cliënt, een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling in gestelde periode. Zolang de Cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van betreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden verstaan: kosten voor een incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Na de veertien dagen na factuurdatum wordt een eerste herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering wordt de nota verhoogd met €10,00 herinneringskosten en bij een derde betalingsherinnering nogmaals met €15,00. Indien na deze betalingsherinnering door de cliënt nog niet tot betaling wordt overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld. Tussen elke herinnering zit veertien dagen tijd om de betaling bij 123voedingsadvies.com binnen te laten zijn.

6 Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is, zijn de agenda en de administratie bepalend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

7 Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard, resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

8 Klachtrecht
Ben je niet tevreden over de behandeling? Misschien is het mogelijk om samen eruit te komen als je aangeeft waarover je niet tevreden bent of wat je graag anders ziet. Geef dit aan zodat hiervoor een afspraak kunnen maken om een oplossing te zoeken. Mochten we er niet samen uit komen is het mogelijk een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl en info@klachtenloket.nl .

9 Privacy
Bij 123voedingsadvies.com wordt gehandeld conform de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet staan regels hoe er om wordt gegaan met privé- en persoonsgegevens.

10 Wijziging Algemene voorwaarden en tarieven
123voedingsadvies.com heeft het recht de algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen per één januari van elk nieuw kalenderjaar. Op dat moment worden de tarieven aangepast aan de nieuwe vastgestelde tarieven van de zorgverzekeraars. Hierop zijn de standaardtarieven en de uittoeslag voor huisbezoek afgestemd. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kun je kosteloos verkrijgen bij de Diëtist.

11 Website
De informatie op de website van 123voedingsadvies.com wordt met voortdurende zorg en aandacht opgezet en onderhouden. Echter is het ook mogelijk dat fouten kunnen voorkomen. De informatie op de site is informatief en kan niet worden gezien als een advies voor elk individu. Door 123voedingsadvies.com wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit door gebruik van informatie van de website door mogelijk onjuistheid of door het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Tevens wordt er op de website verwezen naar websites die niet worden beheerd door 123voedingsadvies.com. Daarom is het niet mogelijk aansprakelijkheid te garanderen met betrekking tot de inhoud, gebruik en beschikbaarheid van deze websites.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, openbaar maken en het delen van (delen) van de inhoud is op welke manier dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123voedingsadvies.com.

Share