Algemene voorwaarden 2017

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Persoon die met goed gevolg de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond en geregistreerd is in het kwaliteitsregister waaruit blijkt dat zij beschikt over actuele kennis en ervaring.
Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend
Dieetbehandeling: Geheel van activiteiten (waaronder voedings- en dieetadvies) dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres, Dieetbehandeling.

1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke samenwerking tussen Diëtist en Cliënt betreffende de behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. De Diëtist geeft een Dieetbehandeling aan de cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt op de hoogte gesteld.

2 Basis
De diëtist handelt meestal op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van de behandeling tenzij de Cliënt aangeeft bezwaar te hebben hiertegen.  Wanneer een Cliënt zonder verwijzing komt wordt verplicht voorafgaand aan de behandeling een screening uitgevoerd van vijftien minuten door de Diëtist.

3 Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt Binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om de kosten voor desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzegging van gemaakte afspraken dient persoonlijk, telefonisch of via de e-mail gedaan te worden.

4 Vergoedingen en tariefstelling
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie klokuren per kalenderjaar dat overeenkomt met vier tot zes consulten. Het tarief dat zij hiervoor rekenen kan worden opgevraagd bij de zorgverzekering. Vergoeding van dieetadvisering valt in 2016 onder het eigen risico. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk extra uren vergoed te krijgen in de aanvullende polis.

Dieetbehandeling wordt volledig vergoed als een Dieetbehandeling volgt bij de volgende ziektebeelden:
• Diabetes mellitus;
• COPD;
• Verhoogd risico op hart- en vaatziekten (bijv. >10% risico op hart- en vaatziekten en/of een eerder (doorgemaakte) hart en/of vaatziekte.
Tevens valt de dieetzorg voor kinderen onder de 18 jaar niet onder het eigen risico. 

Als tarief wordt de door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. Als dit tarief er niet is, of na overschrijding van de drie klokuren uit de basisverzekering wordt per kwartier €15,00 per kwartier in rekening gebracht en bij een huisbezoek een toeslag van €15,00. Dit is het tarief dat door de grootste zorgverzekeraars wordt gehanteerd.

Soort consult Contacttijd + administratie Tarief
Eerste consult 45 minuten + 30 minuten indirecte tijd € 75,00
Vervolgconsult 20 minuten + 10 minuten indirecte tijd € 30,00
Telefonisch vervolgconsult 10 minuten + 5 minuten indirecte tijd € 15,00
E-mail eerste consult 30 minuten + 15 minuten indirecte tijd € 45,00
E-mail vervolgconsult 10 minuten + 5 minuten indirecte tijd € 15,00
Huisbezoek eerste consult 45 minuten + 45 minuten indirecte tijd € 90,00*
Huisbezoek vervolgconsult 30 minuten + 15 minuten indirecte tijd € 45,00*
Screening 1e consult zonder verwijsbriefje 15 minuten € 15,00

*Plus uittoeslag á €15,00

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
Als behandeltijd hou ik rekening met twee soorten activiteiten: de contacttijd en de administratietijd. De contacttijd is de tijd waarin wij daadwerkelijk contact hebben. De indirecte tijd is de tijd die ik gebruik om jouw voeding te berekenen, het samenstellen van een persoonlijk advies, het registreren van jouw gegevens. Hierbij ben je meestal niet aanwezig.

5 Betaling en declaraties
De diëtist stuurt wekelijks een overzicht van de declaraties naar de zorgverzekeraar. Deze verhaalt indien nodig een deel van de kosten op de Cliënt. Indien declaratie niet mogelijk is ontvangt de Cliënt een factuur. Deze factuur zal de cliënt afhankelijk van de verzekering de Cliënt zelf kunnen declareren bij zijn/haar verzekeraar.

123voedingsadvies.com hanteert, bij een factuur voor de Cliënt, een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling in gestelde periode. Zolang de Cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van betreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden verstaan: kosten voor een incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Na de veertien dagen na factuurdatum wordt een eerste herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering wordt de nota verhoogd met €10,00 herinneringskosten en bij een derde betalingsherinnering nogmaals met €15,00. Indien na deze betalingsherinnering door de cliënt nog niet tot betaling wordt overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld. Tussen elke herinnering zit veertien dagen tijd om de betaling bij 123voedingsadvies.com binnen te laten zijn.

6 Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is, zijn de agenda en de administratie bepalend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

7 Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard, resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

8 Klachtrecht
Ben je niet tevreden over de behandeling? Misschien is het mogelijk om samen eruit te komen als je aangeeft waarover je niet tevreden bent of wat je graag anders ziet. Geef dit aan zodat hiervoor een afspraak kunnen maken om een oplossing te zoeken. Mochten we er niet samen uit komen is het mogelijk een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl en info@klachtenloket.nl .

9 Privacy
Bij 123voedingsadvies.com wordt gehandeld conform de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet staan regels hoe er om wordt gegaan met privé- en persoonsgegevens.

10 Wijziging Algemene voorwaarden en tarieven
123voedingsadvies.com heeft het recht de algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen per één januari van elk nieuw kalenderjaar. Op dat moment worden de tarieven aangepast aan de nieuwe vastgestelde tarieven van de zorgverzekeraars. Hierop zijn de standaardtarieven en de uittoeslag voor huisbezoek afgestemd. 

11 Website
De informatie op de website van 123voedingsadvies.com wordt met voortdurende zorg en aandacht opgezet en onderhouden. Echter is het ook mogelijk dat fouten kunnen voorkomen. De informatie op de site is informatief en kan niet worden gezien als een advies voor elk individu. Door 123voedingsadvies.com wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit door gebruik van informatie van de website door mogelijk onjuistheid of door het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Tevens wordt er op de website verwezen naar websites die niet worden beheerd door 123voedingsadvies.com. Daarom is het niet mogelijk aansprakelijkheid te garanderen met betrekking tot de inhoud, gebruik en beschikbaarheid van deze websites.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, openbaar maken en het delen van (delen) van de inhoud is op welke manier dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123voedingsadvies.com.

Share